Цей Публічний договір (іменований надалі Договір) регламентує порядок надання послуг Сервісом резервування BACKUPRENT (надалі – Виконавець). Цей Договір є публічним у відповідності до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до статі 642 Цивільного кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цього Договору є факт реєстрації та/або використання послуг Виконавця фізичною чи юридичною особою (далі - Замовник).

1. ТЕРМІНИ

Відкладене видалення – зберігання у Сховищі впродовж певного часу Інформації Замовника, яка була помічена на видалення без порушення її структури;

Дисковий простір (квота) – обсяг простору в Сховищі, який може бути використаний Замовником для збереження інформації в межах встановлених Тарифним планом;

Звітний період – календарний місяць;

Інформація – будь-які електронні данні Замовника, які представлені у вигляді файлів;

Програмний комплекс "Backup Rent" (ПК "Backup Rent") – набір програм, які надаються Виконавцем для організації процесу резервування Інформації на комп’ютерах та/або серверах, що належать Замовнику або використовуються ним на законних підставах, та взаємодії зі Сховищем з метою організації резервного копіювання та зберігання Інформації у Сховищі;

Сайт – спеціалізований веб-сайт https://backuprent.com, розташований в мережі Інтернет, який надає Замовнику можливості моніторингу процесів резервування та/або зберігання інформації у Сховищі та взаємодії зі службою технічної підтримки;

Сторона – Виконавець або Замовник, згадуваний окремо в Договорі;

Сторони – Виконавець та Замовник, згадувані разом в Договорі;

Сховище – хмарний сервіс зберігання файлів, який забезпечує ексклюзивне та ізольоване зберігання Інформації Замовника з цілодобовим он-лайн доступом до неї (завантаження, скачування, видалення) через мережу Інтернет;

Тарифний план – умови надання й обсяг Послуг, які надає Виконавець Замовнику, та їх вартість.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надавати Замовнику наступні послуги (надалі разом - Послуги):

2.1.1. надання дискового простору в Сховищі для зберігання Інформації;

2.1.2. надання ПК «Backup Rent» для встановлення та використання за призначенням на комп’ютерах та/або серверах, які належать Замовнику або використовуються ним на законних підставах, на свій розсуд;

2.1.3. надання он-лайн сервісів для ексклюзивного управління Замовником Інформацією, яка зберігається в Сховищі, за допомогою ПК «Backup Rent» через мережу Інтернет:

2.1.3.1. автоматична синхронізація каталогів на комп'ютері та/або сервері Замовника зі Сховищем із забезпеченням контролю цілісності даних, що завантажуються у Сховище;

2.1.3.2. завантаження Інформації зі Сховища на комп'ютер або сервер Замовника;

2.1.3.3. відкладене видалення Інформації Замовника зі Сховища;

2.1.4. надання технічної підтримки Замовнику, в тому числі з питань налаштування та експлуатації ПК «Backup Rent», за допомогою Сайту;

2.1.5. консультування Замовника з питань організації процесу резервування Інформації, в тому числі із використанням ПК «Backup Rent», за допомогою Сайту;

2.1.6. надання інших послуг Замовнику.

2.2. Перелік та характеристики Послуг визначаються Тарифним планом, який є додатком до Договору та невід'ємною частиною Договору. Тарифні плани опубліковані на сайті Виконавця

2.3. Замовник зобов’язується сплатити за Послуги відповідно до умов цього Договору та Тарифного плану.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. своєчасно та в повному обсязі надавати Замовнику Послуги відповідно до умов Договору;

3.1.2. протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту завершення Звітного періоду та/або надання послуги надавати Замовнику рахунок та акт виконаних робіт;

3.1.3. в разі завершення дії Договору протягом 3 (трьох) робочих днів здійснити повне видалення Інформації Замовника, яка зберігалася в Сховищі;

3.1.4. не розголошувати конфіденційну інформацію, яка визначена в статті 6 цього Договору;

3.1.5. у разі зміни умов Тарифного плану, повідомити Замовника про такі зміни не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до вступу в дію таких змін.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та Тарифним планом;

3.2.2. призупинити можливість завантаження Інформації Замовника у Сховище в разі перевищення ним дискової квоти;

3.2.3. призупинити надання Послуг Замовнику за цим Договором в разі наявності у Замовника заборгованості та/або відсутності авансового платежу за Послуги, якщо такий передбачений Тарифним планом, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту виникнення заборгованості та/або зобов’язання здійснити авансовий платіж;

3.2.4. призупинити можливість використання Замовником ПК «Backup Rent» в разі наявності у Замовника заборгованості та/або відсутності авансового платежу за Послуги, якщо такий передбачений Тарифним планом, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту виникнення заборгованості та/або зобов’язання здійснити авансовий платіж;

3.2.5. нараховувати пеню в разі порушення строків оплати наданих Послуг з боку Замовника, які передбачені цим Договором;

3.2.6. залучати третіх осіб для виконання зобов’язань за цим Договором на власний розсуд за умови збереження режиму конфіденційності, передбаченого цим Договором;

3.2.7. в односторонньому порядку вносити зміни до тексту Договору, повідомивши Замовника за 10 (десять) календарних днів до моменту набрання чинності такими змінами.

3.3. Замовник зобов'язується:

3.3.1. сплачувати за Послуги, надані Виконавцем, на умовах та в строки, визначені цим Договором та Тарифним планом;

3.3.2. встановлювати та використовувати ПК «Backup Rent» лише на комп’ютерах та/або серверах, які належать Замовнику або використовуються ним на законних підставах;

3.3.3. протягом періоду надання послуги та/або 5 (п’яти) календарних днів після завершення надання послуги та/або Звітного періоду надати Виконавцю лише обґрунтовані зауваження та/або заперечення щодо послуги, яка надається або була надана, її якості й повноти;

3.3.4. в разі завершення дії Договору негайно припинити використання ПК «Backup Rent» та протягом 3 (трьох) робочих днів здійснити видалення всіх встановлених екземплярів ПК «Backup Rent» на комп’ютерах та/або серверах, які належать Замовнику або використовуються ним на законних підставах;

3.3.5. не розголошувати конфіденційну інформацію відповідно до статті 6 Договору.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати від Виконавця Послуги відповідно до умов цього Договору;

3.4.2. встановлювати ПК «Backup Rent» на будь-якій кількості комп’ютерів та/або серверів, які належать Замовнику протягом всього терміну дії цього Договору;

3.4.3. використовувати ПК «Backup Rent» для синхронізації (завантаження) Інформації в Сховище з комп’ютерів та/або серверів, які належать Замовнику або використовуються ним на законних підставах, в загальній кількості, що не перевищує передбачену Тарифним планом;

3.4.4. використовувати ПК «Backup Rent» на свій розсуд та без погодження з Виконавцем в межах, передбачених даним Договором;

3.4.5. надавати Виконавцю обґрунтовані зауваження та/або заперечення щодо якості, повноти послуг, які надаються або вже були надані Замовнику;

3.4.6. вимагати і отримувати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

3.4.7. розірвати Договір в односторонньому порядку, у разі незгоди із запропонованими Виконавцем змінами Договору, повідомивши про своє рішення Виконавця.

4. ЗАГАЛЬНА ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Загальна ціна цього Договору складається з сукупної вартості всіх платежів за всі надані Послуги, здійснені за цим Договором відповідно до діючого Тарифного плану на момент надання Послуги:

4.1.1. платежі, які Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю за надані послуги з надання дискового простору для зберігання Інформації Замовника в Сховищі;

4.1.2. платежі, які Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю за надані послуги з технічної підтримки;

4.1.3. платежі, які Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю за надані консультаційні послуги з організації процесу резервування Інформації;

4.1.4. платежі, які Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю за інші надані послуги, які передбачені Тарифним планом.

4.2. Будь-які платежі за цим Договором здійснюються шляхом банківського переказу на поточний рахунок Виконавця. Замовник вважається таким, що виконав свій обов’язок зі сплати вартості Послуг з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Усі банківські витрати та збори, які підлягають сплаті у зв’язку з оплатою Замовником вартості наданих Послуг за цим Договором, повинні бути сплачені Замовником.

4.3. Замовник зобов’язується сплачувати вартість наданих Послуг в порядку визначеному Тарифним планом.

4.4. За порушення термінів оплати, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, за кожний день прострочення від суми простроченого платежу.

4.5. Сторони домовилися вважати Послуги надані Виконавцем Замовнику такими, що надані в повному обсязі та прийнятими з боку Замовника, в разі відсутності зауважень та/або заперечень з боку Замовника в строки визначені п. 3.3.3.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. За порушення умов конфіденційності, винна Сторона зобов’язана відшкодувати збитки, понесені іншою Стороною у зв’язку з таким порушенням умов конфіденційності.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за перебої в роботі мережі Інтернет, каналів передачі даних, які можуть спричинити часткову або повну відсутність доступу Замовника до Сховища.

5.4. Інформація, яку Замовник завантажив у Сховище, зберігається «як є» та є тотожною до Інформації, яка розташовувалась на комп’ютері або сервері Замовника, з якого виконувалось завантаження, на момент завершення такого завантаження.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст Інформації у Сховищі, яку завантажив Замовник.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за фізичну та/або логічну цілісність Інформації Замовника, розташованої на комп’ютері або сервері Замовника, в момент її завантаження до Сховища.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Будь-яка інформація, що міститься в цьому Договорі та в будь-яких документах, отриманих Сторонами у зв’язку з наданням Послуг за цим Договором, вважається конфіденційною.

6.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію будь-яким чином, якщо таке розголошення не вимагається компетентним судовим органом або органом державної влади.

6.3. Якщо одна із Сторін або її Представники будуть зобов'язані згідно із законодавством України розкрити будь-яку конфіденційну інформацію компетентним судовим органом або органом державної влади, то Сторона, яка розкрила конфіденційну інформацію, зобов’язана негайно повідомити про це іншу Сторону.

6.4. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію протягом строку дії цього Договору та протягом 1 (одного) року після закінчення строку дії цього Договору

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин форс-мажору, які виникли після укладення цього Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані відвернути . 

7.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту.

Такі обставини повинні мати негативний вплив на виконання обов'язків за цим Договором, однак, не мають виникати внаслідок недотримання Стороною чинного законодавства, невиконання Стороною будь-яких зобов'язань, які стосуються будь-яких укладених між Сторонами угод.

7.3. При настанні обставин форс-мажору Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів в письмовій формі повідомити про це іншу Сторону та надати підтвердження відповідної Торгово-промислової палати про те, що форс-мажорні обставини мають місце. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною, яка опинилася під їх впливом, своїх обов'язків за цим Договором та строк виконання обов'язків.

7.4. По припиненні обставин форс-мажору Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна без затримки повідомити в письмовій формі про це іншу Сторону. Повідомлення повинне містити термін, в який передбачається виконати обов'язки за цим Договором.

7.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення, або повідомлення неналежним чином про обставини форс-мажору позбавляє Сторону, що опинилась під їх впливом, права посилатись на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

7.6. У разі настання обставин форс-мажору строк виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором збільшується пропорційно строку дії таких обставин та їх наслідків. Коли обставини форс мажору та їх наслідки тривають понад 90 (дев’яносто) послідовних днів, або коли при настанні таких обставин стає очевидним, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти довше такого строку, Сторони у найкоротший термін проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 Всі спори, протиріччя або вимоги, що виникають за цим Договором або у зв’язку з цим Договором, в тому числі, які стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності розглядаються Сторонами шляхом взаємних консультацій та переговорів. При недосягненні згоди спір передається на вирішення в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Догорів набуває чинності з моменту прийняття його умов Замовником (акцепт оферти) та діє до моменту завершення користування Запомником Послугами.

9.2. Дія цього Договору може буди припинена достроково:

9.2.1. за умови направлення відповідного письмового повідомлення однією із Сторін не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до запланованої дати припинення дії Договору;

9.2.2. в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця, у разі відсутності синхронізації комп'ютерів Замовника з Сховищем протягом 30 (тридцяти) календарних днів та від'ємного чи нульового залишку коштів на особовому рахунку Замовника;

9.2.3. за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору;

9.2.4. в односторонньому порядку за ініціативою Замовника, у разі відмови прийняти запропоновані Виконавцем зміни до Договору, повідомивши про своє рішення Виконавця;

9.2.5. в інших випадках прямо передбачених діючим законодавством України.

9.3. Закінчення строку цього договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, які виникли під час дії цього Договору та не були виконані в повному обсязі у встановлені цим Договором строки.

9.4. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення під час дії Договору.

9.5. У разі дострокового розірвання Договору, повернення Замовнику не використаних коштів з особового рахунку провадиться у безготівковій формі за його заявою.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір регулюється і тлумачиться згідно з матеріальним та процесуальним законодавством України.

10.2. Якщо положення цього Договору є або стало незаконним, недійсним чи не можливим для примусового виконання у будь-якому аспекті у будь-якій юрисдикції щодо будь-якої сторони цього Договору, це не впливає:

10.2.1. стосовно такої Сторони – на законність, дійсність чи можливість виконання в примусовому порядку у цій юрисдикції будь-якого іншого положення цього Договору;

10.2.2. стосовно будь-якої іншої Сторони цього Договору – на законність, дійсність чи можливість виконання в примусовому порядку в цій юрисдикції цього чи будь-якого іншого положення цього Договору.

10.3. Незважаючи на викладене в п.10.2, такі незаконні, недійсні або не виконувані в примусовому порядку положення повинні тлумачитися та виконуватися повною мірою, наскільки це дозволено чинним законодавством України, що застосовується, із метою дотримання початкового наміру Сторін, викладеному в цьому Договорі.

10.4. Усі додатки до Договору є його невід'ємною частиною.

10.5. Зміни внесені в Договір Виконавцем, вважаються прийнятими (акцептованими) Заказчиком, якщо Замовник не виявив бажання розірвати Договір до моменту набуття чинності цими змінами.

10.6. Сторони домовились вважати Інформацію, завантажену Замовником в Сховище, конфіденційною та такою, що належить виключно Замовнику.

10.7. Сторони домовились у разі прийняття Замовником Послуг, наданих Виконавцем в повному обсязі за процедурою, що визначена в п. 4.5, не оформлювати додатково Акт виконаних робіт та вважати Рахунок, наданий Виконавцем, у тому числі й Актом виконаних робіт.

10.8. Сторони домовилися встановити строк позовної давності 10 (десять) років для стягнення заборгованості, у тому числі пені, яка виникла за цим Договором.

10.9. Особи, які були вказані при проходженні процедури реєстрації, надають згоду на обробку своїх персональних даних (ім’я, прізвище, по-батькові, посада, номер офісного та мобільного телефонів, адреса робочої електронної пошти) для цілей укладання та виконання цього Договору та підтверджують, що вони належним чином повідомлені про включення персональних даних до баз персональних даних Виконавця, про склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних, а також про права, передбачені ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

10.10. Виконавець гарантує забезпечення захисту отриманих персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

10.11. Повідомлення та інша кореспонденція між Сторонами за Договором здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів, вручення відповідних документів під особистий підпис уповноваженого представника іншої Сторони, за допомогою Сайту, або іншим способом, який дозволяє достовірно довести дату та зміст відправленого або врученого повідомлення.

10.12. Сторони домовились, що повідомлення та/або документи, отримані однією стороною від іншої Сторони за допомогою Сайту, мають однакову юридичну силу з оригіналами та/або належним чином засвідченими копіями. За окремим письмовим запитом однієї із Сторін, Сторони здійснюють обмін оригіналами документів.

10.13. Сторони зобов'язані своєчасно інформувати одна одну про будь-які зміни, що сталися у поштових чи інших реквізитах.

10.14. Замовник підтверджує, що всі умови та термінологія Договору, складеного відповідно до законодавства України, йому цілком зрозумілі та прийняті (акцептовані).

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Клименко Сергій Анатолійович

Ідент. номер: 2924911136

Витяг з реєстру платників единого податку від 28.08.2016 р.

Юридична адреса: вул. Ревуцького 13, 302, м. Київ, 02068

Поштова адреса: вул. Братства Тарасівців 12/37, 442, м Київ, 02121

Телефон: +38044-2322920

Email: office@backuprent.com